Омбудсмен

«ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОМБУДСМЕНА»

  • консультирование обратившихся работников, участников трудовых споров, конфликта и оказание им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости;
  • оказание содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов работников Фонда и организаций, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Фонда и организаций;
  • выработка рекомендаций для лиц, участвующих в споре, конфликтной или проблемной ситуации по урегулированию конфликтов (споров);
  • консультирование должностных лиц Фонда и организаций по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих системный, правовой и организационный характер, а также по вопросам соблюдении принципов деловой этики;
  • внесение на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Фонда и/(или) организаций выявленных им проблемных вопросов, носящих системный характер, и требующих принятия ими, соответствующих решений (комплексных мер), выдвижение конструктивных предложений для их решения.
  • внесение предложений по совершенствованию внутренних нормативных документов Фонда в рамках своей компетенции;
  • принятие иных мер рекомендательного характера, в том числе направленных на восстановление нарушенных прав и законных интересов.

По всем возникшим вопросам касательно нарушения Ваших трудовых прав обращайтесь в офис Омбудсмена компании

Омбудсмен ТОО «Торгово-транспортной компании» - Науменко Светлана Петровна
Электронный ящик: snaumenkoatttk.kazatomprom.kz

 (все обращения конфиденциальны)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ОМБУДСМЕННІҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ»

• Көмек сұраған жұмыскерлерге, еңбек дауларына, жанжалдарға қатысушыларға кеңес беру және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды, оның ішінде қажет болған жағдайда құпиялылықты сақтауды ескере отырып, өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімді әзірлеуге жәрдемдесу;

• Қор және ұйымдар жұмыскерлерінің проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге, сондай-ақ Қор және ұйымдар жұмыскерлерінің іскерлік этика қағидаттарын сақтауына жәрдем беру;

• Дауға, жанжалға немесе проблемалық жағдайға қатысушы адамдарға жанжалдарды (дауларды) шешу бойынша ұсыныстар әзірлеу;

* Қордың және ұйымдардың лауазымды адамдарына жүйелік, құқықтық және ұйымдастырушылық сипаттағы қақтығыстарды (дауларды) шешу және алдын-алу, сондай-ақ іскерлік этика қағидаларын сақтау бойынша кеңес беру;

• Қордың және/немесе ұйымдардың тиісті органдары мен лауазымды адамдарының қарауына жүйелі сипаттағы және олардың тиісті шешімдерін (кешенді шаралар) қабылдауды талап ететін өздері анықтаған проблемалық мәселелерді енгізу, оларды шешу үшін сындарлы ұсыныстар ұсыну.

• Қордың өз құзыреті шеңберінде ішкі нормативтік құжаттарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

* Ұсынымдық сипаттағы, оның ішінде бұзылған құқықтар мен заңды мүдделерді қалпына келтіруге бағытталған өзге де шараларды қабылдау.

Сіздің еңбек құқықтарыңыздың бұзылуына қатысты туындаған барлық сұрақтар бойынша компанияның Омбудсмен кеңсесіне хабарласыңыз

«Сауда-көлік компаниясы» ЖШС омбудсмені-Науменко Светлана Петровна

Электронды пошта : snaumenkoatttk.kazatomprom.kz

 (барлық өтініштер құпия болып табылады)